Nawigacja mobilna

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
SERWISU INTERNETOWEGO musicart.pl.

 

Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać na terenie całej UE nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności i politykę plików cookies („Polityka”), która dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki przed rozpoczęciem korzystania z naszych serwisów (musicart.pl i musicartcamp.pl.

 

  1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność dokonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy niezautomatyzowany, w tym np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem serwisu internetowego musicart.pl i serwisu internetowego musicartcamp.pl („Serwisy”) jest  Musicart Group Sp z o. o. ul. Vetulaniego 1a/2, 31-227 Kraków KRS 0000818374, REGON 385067684, NIP 9452232363  („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora zostały podane w punkcie 8 niniejszej Polityki.

 

  1. Twoje dane osobowe oraz cel i podstawa prawna ich przetwarzania

Gromadzimy informację o Tobie i Twoim urządzeniu, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory.

 

Gromadzimy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszych Serwisów (a więc dane analityczne i statystyczne. Dane analityczne i  statystyczne nie pozwalają na Twoją identyfikację, nie są więc danymi osobowymi w rozumieniu niniejszej Polityki).

 

Gromadzimy też informacje o twoim adresie poczty elektronicznej jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej usługi newsletter.

 

W naszych Serwisach wykorzystujemy Pliki Cookies w m.in. celu zarządzania odwiedzinami Serwisów. Więcej informacji na temat Plików Cookies znajdziesz w punkcie 7 niniejszej Polityki.

 

Powyższe dane gromadzone są w celu umożliwienia Ci niezakłóconego korzystania z Serwisów,
a w przypadku zamówienia naszej usługi newsletter, również w celu realizacji tej usługi.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest: w przypadku korzystania z Serwisów nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu naszych usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznych i sprawnie działających Serwisów, a w przypadku korzystania z usługi newsletter Twoja zgoda. Jeśli już korzystasz lub dopiero zamierzasz zamówić naszą usługę newsletter i jesteś już w jakiś sposób powiązany z Administratorem (jesteś naszym Klientem, kontrahentem lub działasz na naszą rzecz), wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wysyłaniu Ci komunikatów marketingowych.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania.

 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania, tylko w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

 

  1. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim wyłącznie, gdy jest to możliwe zgodnie
z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Twoje dane osobowe przekazywane są do: podmiotów przetwarzających Twoje dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotu świadczącego usługi hostingowe i mailngowe na naszą rzecz, naszym zaufanym kontrahentom świadczącym nam usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, naszym doradcom prawnym i podatkowym. Przy czym Twoje dane osobowe przekazujemy wspomnianym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

 

  1. Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące danych osobowych przyznają Ci określone uprawnienia związane
z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to korzystając z tego prawa możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

 

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia Ci możliwość poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy.

 

Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość Twoich danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli: (a) nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (b) wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a my nie dysponujemy inną podstawą prawną przetwarzania; (c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a my nie możemy się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania; (d) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu. Z tego prawa może skorzystać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego.

 

Przysługuje Ci Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Prawo to przysługuje Ci tylko
w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy,
a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

 

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami korzystając z procedury opisanej w pkt 8 niniejszej Polityki.

 

Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Pliki Cookies

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych (komputerach, tabletach, smartfonach) w związku z korzystaniem z naszych Serwisów. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisów oraz w celach analitycznych i statystycznych.

 

Pliki Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

 

Nasze Serwisy korzystają z następujących kategorii Plików Cookies:

 

Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasze Serwisy. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym Serwisie wygodniejszą.

 

Twoja przeglądarka internetowa udostępnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować Pliki Cookies. Poniżej znajdziesz linki odsyłające, pod którymi zamieszczona jest informacja w jaki zarządzać Plikami Cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

  1. Kontakt i informacje dodatkowe

W celu skontaktowania się z nami, w tym w celu realizacji praw opisanych w punkcie 6 niniejszej Polityki wyślij wiadomość na adres poczty elektronicznej: marketing@musicart.pl

 

Dokonujemy regularnego przeglądu niniejszej Polityki i dokonujemy jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O każdej zmianie polityki prywatności poinformujemy Was w naszych Serwisach.Od kilku dni w wielu portalach internetowych pojawiają się publikacje o rzekomym pozbawieniu Michała Szpaka praw do jego piosenek przez jego byłych menedżerów oraz o usunięciu przez nich piosenek z repertuaru Artysty z serwisu YouTube. Wspólnym ich elementem jest nieprawdziwość informacji, na jakich się opierają oraz to, że nie zostały zweryfikowane przez media, które je powielają. Dlatego czujemy się zobowiązani, aby wyjaśnić sytuację i odnieść się do stawianych nam zarzutów.

J&J Musicart Ltd oraz Agencja Artystyczno-Reklamowa AS PLUS zajmowały się rozwojem kariery Michała Szpaka i jego promocją przez niemal 5 lat, od lutego 2015 r. do 31 grudnia 2019 r., kiedy to upłynął okres na jaki zawarta została umowa agencyjna. W tym czasie Artysta nagrał dwa albumy, a niewątpliwy sukces, który odniósł był również zasługą przygotowanego dla niego repertuaru. Michał Szpak nie stworzył żadnej kompozycji, ani też nie napisał tekstu żadnej piosenki, które znalazły się na nagranych przez niego albumach. Nie będąc twórcą piosenek nie miał do nich żadnych praw, a zatem informacje, że został ich pozbawiony lub je stracił są całkowicie nieprawdziwe. Twórcy piosenek przenieśli swoje prawa autorskie majątkowe do piosenek wykonywanych przez Michała Szpaka, jak też do wielu innych utworów wykonywanych przez wielu różnych artystów na wydawców muzycznych, którzy odpowiedzialni są za zarządzanie nimi. Zgodnie z ich decyzją, podjętą w porozumieniu z autorami piosenek, prawo do publicznego wykonywania utworów podczas koncertów i podobnych imprez zostało wycofane ze zbiorowego zarządzania sprawowanego wcześniej przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Decyzja ta podjęta została z przyczyn niedotyczących Michała Szpaka, na długo przed wygaśnięciem umowy agencyjnej jaka nas z nim wiązała, tj. w połowie roku 2018.

Przez cały ten okres Michał Szpak zagrał setki koncertów i nigdy uzyskanie zgody na korzystanie z praw autorskich nie stanowiło problemu. Nie mamy żadnych informacji, aby wydawcy muzyczni dysponujący prawami do utworów, które wykonuje Michał Szpak blokowali możliwość korzystania z nich podczas koncertów lub w jakikolwiek inny sposób. Faktem jest jednak, że publiczne wykonywanie utworów wymaga uzyskania licencji osób uprawnionych z tytułu praw autorskich. Może takiej licencji udzielać ZAiKS jeśli reprezentuje prawa do utworu jako organizacja zbiorowego zarządzania, albo bezpośrednio twórca lub jego wydawca. Udzielenie takiej licencji jest co do zasady odpłatne i nie jest to niczym niezwykłym. Tak jak artysta otrzymuje wynagrodzenie za zaśpiewanie piosenek, tak też wynagrodzenie powinni otrzymać autorzy, którzy je stworzyli. Organizatorzy koncertów Michała Szpaka dotychczas takie wynagrodzenia uiszczali i uzyskiwali stosowne licencje. Z nieznanych nam przyczyn aktualny menedżer Michała Szpaka, Pan. Maciej Durczak, oświadczył, że nie jest zainteresowany płaceniem za wykonywanie przez niego utworów podczas koncertów. Nie udzielił odpowiedzi na mail z 22 stycznia 2020 r. od wydawcy muzycznego reprezentującego prawa do utworów informujący o możliwości uzyskania licencji ani na mail z dnia 27 marca br. z ofertą określającą wysokość opłaty licencyjnej. Jest to dla nas zupełnie niezrozumiałe, podobnie jak niezrozumiałe jest rozpowszechnianie informacji o wysokości opłat licencyjnych, które rzekomo przekraczają możliwości organizatorów i stanowią zaporę uniemożliwiającą Michałowi Szpakowi granie koncertów. Jak sprawdziliśmy, dotychczas od początku 2020 r. do wydawców reprezentujących zgłosili się dwaj zainteresowani organizatorzy, którzy poprosili o stosowną ofertę.

Być może jest to wynikiem działań dezinformacyjnych podejmowanych przez nowy management Michała Szpaka, który rozsiewając pogłoski o wysokich opłatach licencyjnych lub o rzekomym zakazie wykonywania piosenek odstrasza potencjalnych kontrahentów, ale nie chcemy poświęcać czasu na rozważanie trafności i skutków przyjętej strategii informacyjnej i marketingowej.

Aby uciąć wszelkie spekulacje informujemy, że kwota oczekiwanej opłaty licencyjnej za wykonanie 13 utworów podczas koncertu Michała Szpaka wynosiła i wynosi 1500 zł netto za koncert, na który sprzedano nie więcej niż 1500 biletów oraz 2400 zł netto za koncert, na który sprzedano ponad 1500 biletów. Stawka opłaty licencyjnej wynosi zatem 1 zł netto od sprzedanego biletu w przypadku, gdy biletów sprzedano 1500. Jest to kwota, którą naprawdę trudno uznać za wygórowaną. Opłata licencyjna w wysokości 2400 zł netto ma zastosowanie także do wielotysięcznych koncertów plenerowych.

Jako świadome wprowadzanie w błąd potencjalnych kontrahentów przez Pana Macieja Durczaka należy także uznać powtarzane przez niego twierdzenie, że licencji na korzystanie z piosenek udziela agencja Musicart, choć był on wielokrotnie informowany, że należy zwracać się w tej sprawie do Jaguarec Sp. z o.o., jako wydawcy muzycznego dysponującego prawami autorskimi.

Nie rozumiemy strategii tworzenia medialnego szumu i wywierania w ten sposób presji na twórcach i wydawcach muzycznych, aby zgodzili się na nieodpłatne udostępnianie przysługujących im praw, których Michał Szpak nigdy nie posiadał. Zachęcamy raz jeszcze do skorzystania z najprostszej drogi tj. do wystąpienia o uzyskanie licencji oraz o ustalenie warunków jej udzielenia. Może nie jest to tak efektowne i ekscytujące jak rozsiewanie nieprawdziwych informacji, które uznajemy za pomówienia, ale na pewno może przynieść o wiele lepsze efekty.

Oświadczamy także, że nie mamy żadnej wiedzy kto i z jakich powodów doprowadził do usunięcia lub zablokowania nagrań Michała Szpaka w serwisie YouTube. Będziemy domagać się opublikowania sprostowania od każdego, kto powtarza kłamstwa przypisujące nam odpowiedzialność za takie działania. Nie może chronić nikogo powoływanie się na słowa Pana Macieja Durczaka, gdyż nikt nawet nie próbował kontaktować się z nami, aby zweryfikować prawdziwość kierowanych przez niego wobec nas oskarżeń.

Apelujemy do mediów, aby przed opublikowaniem jakiejkolwiek informacji weryfikowały jej wiarygodność i przynajmniej spróbowały dać się wypowiedzieć osobom, którym stawiają publicznie zarzuty.

Oczekujemy także przeprosin od Pana Macieja Durczaka za pomówienia pod naszym adresem, ale niestety nie spodziewamy się, aby zrobił to dobrowolnie. Apelujemy natomiast, aby p. Maciej Durczak umożliwił swojemu Artyście wykonywanie piosenek, z których zasłynął i których chce słuchać publiczność, a to naprawdę jest proste. Wystarczy wreszcie wystąpić o licencję i zapłacić twórcom należne wynagrodzenie za korzystanie z ich piosenek. Bo to są piosenki ich, a nie Michała Szpaka, który je pięknie wykonywał i może wykonywać nadal.